22.5.2019

Reseptit uusittu!

Viime vuonna alkoi Suomessa kuulua kummia: viranomaiset "ohjeistivat" lääkekannabista määränneitä lääkäreitä niin, että iso osa lääkekannabista määränneistä lääkäreistä lopetti reseptien kirjoittamisen ja uusimisen. Bloggasin tästä marraskuussa. Ainakin yksi lääkäri sai Valviralta varoituksen, kun jatkoi reseptien kirjoittamista. Tämä "ohjeistus", jonka tarkoitus ohjeistaja-Kelan mukaan ei ollut puuttua lääkäreiden työhön, vaikutti lääkäreiden työhön ja aiheutti myös minulle epävarmuutta, saanko reseptini uusittua.

Suomen Kuvalehti julkaisi keväällä kaksi artikkelia, jotka toivat tämän asian esille, ja saattoivat jopa edesauttaa myös minun reseptieni uusimista. Kiitos toimittaja Aarno Malinille näistä artikkeleista. Kannattaa lukea!


Lääkekannabisreseptit pitää uusia vuoden välein. Olin keväällä jonkin aikaa ilman voimassa olevia Bedrocan- ja Bediol-reseptejä (edellisillä resepteillä ostettuja lääkkeitä oli kuitenkin varastossani riittävästi tälle aikaa), mutta onneksi löytyi lääkäri, joka reseptit uusi. Suuri kiitos hänelle. Jos vain Kela, Valvira ja Fimea malttavat antaa lääkärien tehdä työnsä rauhassa, uusimisen pitäisi onnistua jatkossakin.

15.2.2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma kannabiksen käytöstä lääkinnällisiin tarkoituksiin (2018/2775(RSP))

Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg

Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin


Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

– ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen kannabiksen käytöstä lääkinnällisiin tarkoituksiin (O-000122/2018 – B8‑0001/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että kannabiskasvissa on yli 480 yhdistettä, joihin kuuluu yli 100 kannabinoidia, jotka muodostuvat sekä psykoaktiivisista että muista yhdisteistä; toteaa, että monia kannabiskasvin yhdisteistä esiintyy vain kannabiksessa;

B. toteaa, että delta-9-tetrahydrokannabinoli (THC) ja kannabidioli (CBD) ovat tunnetuimpia kannabiksesta löydettyjä kannabinoideja ja että THC on kannabiksen tärkein psykoaktiivinen ja riippuvuutta aiheuttava aine, kun taas CBD:llä ei ole huumaavia eikä riippuvuutta aiheuttavia ominaisuuksia;

C. toteaa, että kannabiskasvi koostuu lukuisista muista kannabinoideista, kuten kannabikromeenista, kannabinolista, kannabidiolihaposta, kannabigerolista ja tetrahydrokannabivarolista, joilla voi olla hermojärjestelmää suojaavia vaikutuksia ja jotka voivat osaltaan vähentää potilaiden tiettyjä oireita, kuten kroonista kipua, tulehdusta ja bakteeri-infektioita, ja stimuloida luiden kasvua;

D. toteaa, että lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävistä kannabiksesta saatavista valmisteista käytetään yleisesti nimitystä ”lääkekannabis”; toteaa, että tämä termi on oikeudellisesta näkökulmasta pitkälti määrittelemätön ja edelleen monimerkityksinen ja tulkinnalle avoin; toteaa, että termi ”lääkekannabis” olisi erotettava kannabispohjaisista lääkkeistä, joista on tehty kliiniset tutkimukset ja jotka on laillisesti hyväksytty;

E. toteaa, etteivät YK:n yleissopimukset ja kansainvälinen oikeus estä kannabiksen tai kannabispohjaisten valmisteiden käyttöä lääkkeinä tiettyjen sairauksien hoidossa;

F. toteaa, että unionin jäsenvaltioilla on hyvin erilaiset lähestymistavat kannabislainsäädäntöön, myös lainsäädäntöön, joka koskee lääkekannabista, kuten esimerkiksi THC:n ja CBD:n sallittuja enimmäispitoisuuksia, ja että tämä voi aiheuttaa vaikeuksia maille, joissa sovelletaan tiukempaa lähestymistapaa;

G. toteaa, ettei yksikään unionin jäsenvaltio salli kannabiksen polttamista lääkinnällisiin tarkoituksiin eikä mikään jäsenvaltio salli kannabiksen kotikasvatusta lääkinnällisiin tarkoituksiin;

H. toteaa, että lääkekannabista koskeva poliittinen tilanne kehittyy unionissa ja koko maailmassa; toteaa, että kannabiksen eri käyttötarkoituksiin liittyy edelleen väärinkäsityksiä jopa kansallisten viranomaisten parissa ja että usein sotketaan toisiinsa kannabiksen laillistaminen viihdekäyttöön ja se, että on tarpeen mahdollistaa kaikille sitä tarvitseville potilaille lääkekannabiksen turvallinen ja laillinen käyttö;

I. ottaa huomioon, että kannabiksen käyttö voi aiheuttaa yleisesti riippuvuutta sekä merkittäviä sosiaalisia ja terveysongelmia; katsoo, että tästä syystä riippuvuuden ehkäiseminen, seuranta ja laittoman toiminnan torjuminen ovat edelleen välttämättömiä erityisesti siinä tapauksessa, että lääkekannabista käytetään suuressa mittakaavassa;

J. toteaa, ettei Euroopan lääkeviraston keskitetyllä lupamenettelyllä ollut vielä kesäkuussa 2018 hyväksytty yhtään kannabispohjaista lääkettä ja että tässä menettelyssä oli käsiteltävänä vain yksi tällainen tuote;

K. toteaa, että vastavuoroisella tunnustamismenettelyllä on toistaiseksi hyväksytty vain yksi kannabispohjainen lääke ja se on saanut myyntiluvan 17 jäsenvaltiossa multippeliskleroosin aiheuttaman spastisuuden hoitoon;

L. toteaa, että lääkekannabista käsittelevä tämänhetkinen tieteellinen materiaali antaa ratkaisevia ja merkittäviä todisteita siitä, että kannabiksella ja kannabinoideilla on terapeuttisia vaikutuksia esimerkiksi hoidettaessa aikuisten kroonista kipua (esim. syöpätautitapausten yhteydessä), pahoinvointia estävänä lääkkeenä kemoterapian aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa sekä multippeliskleroosiin liittyvien potilaiden raportoimien spastisuusoireiden lieventämisessä ja että ne ovat tehokkaita ahdistushäiriöistä, posttraumaattisesta stressihäiriöstä ja masennuksesta kärsivien potilaiden hoidossa;

M. toteaa, että on todisteita siitä, että kannabis tai kannabinoidit voivat olla tehokkaita ruokahalun parantamisessa ja painonmenetyksen estämisessä hivin/aidsin yhteydessä ja että ne voivat helpottaa mielenterveyden häiriöitä, kuten psykoosia ja Touretten oireyhtymää, ja lieventää epilepsian sekä Alzheimerin taudin, niveltulehduksen, astman, syövän, Crohnin taudin ja glaukooman oireita ja pienentää liikalihavuuden ja diabeteksen riskiä ja lievittää kuukautiskipuja;

N. toteaa, että virallisia tietoja lääkekannabiksen tutkimuksesta ja tutkimuksen rahoituksesta on hyvin vähän; toteaa, että lääkekannabiksen tutkimus ei ole saanut lainkaan suoraa tukea unionin nykyisestä tutkimusohjelmasta eikä lääkekannabista koskevia tutkimushankkeita jäsenvaltioissa juuri koordinoida;

O. toteaa, että EU:n huumausainestrategian (2013–2020) täytäntöönpanon arvioinnin yhteydessä pantiin merkille, että monet sidosryhmät olivat tuoneet esiin kannabispolitiikan uusia suuntauksia koskevan keskustelun puutteen, ja tämä oli yksi useimmin mainituista kysymyksistä selvitettäessä, mitkä kysymykset olivat jääneet strategiassa huomiotta;

P. toteaa, että THC:tä, CBD:tä ja muita kannabiskasvin sisältämiä kannabinoideja sisältävien lääkkeiden etiketeille ja merkinnöille ei ole yhdenmukaista standardointijärjestelmää;

Q. toteaa, että THC:tä ja CBD:tä sisältävien lääkevalmisteiden vaikutuksesta ei ole saatavilla luotettavaa tietoa unionin jäsenvaltioiden terveydenhoitohenkilöstölle, kuten lääketieteen opiskelijoille, lääkäreille, farmaseuteille ja psykiatreille, eikä siitä ole saatavilla myöskään tietoa ja varoituksia nuorille tai äitiyttä suunnitteleville naisille;

R. toteaa, että kannabispohjaisten lääkkeiden markkinoinnista ei ole olemassa unionin sisäistä sääntelyä;

1. kehottaa komissiota ja kansallisia viranomaisia työskentelemään yhdessä laatiakseen lääkekannabiksen oikeudellisen määritelmän ja tehdäkseen selvän eron Euroopan lääkeviraston tai muiden sääntelyviranomaisten hyväksymien kannabispohjaisten lääkkeiden, lääkekannabiksen, jonka tukena ei ole kliinisiä tutkimuksia, ja toisaalta kannabiksen muun käytön (esim. viihdekäytön ja teollisen käytön) välillä;

2. katsoo, että kannabispohjaisten lääkkeiden mahdollisia etuja ja kannabista yleensä koskevaan tutkimukseen ei ole osoitettu riittävästi varoja ja kysymystä olisi käsiteltävä asianmukaisesti seuraavassa 9. puiteohjelmassa ja kansallisissa tutkimusohjelmissa, jotta voidaan tutkia esimerkiksi THC:n, CBD:n ja muiden kannabinoidien mahdollisia lääkinnällisiä käyttötarkoituksia sekä niiden vaikutusta ihmiskehoon, mukaan luettuna kannabiksen alkuperäistarkoituksesta poikkeaviin lääkemääräyksiin liittyvistä kokemuksista saadut opit;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään sääntelyyn, rahoitukseen ja kulttuuriin liittyviä esteitä, jotka haittaavat kannabiksen käyttöä lääkinnällisiin tarkoituksiin ja kannabista yleensä koskevaa tieteellistä tutkimusta; kehottaa lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita määrittelemään tarvittavat olosuhteet, jotka mahdollistavat luotettavat ja riippumattomat laaja-alaiset tieteelliset tutkimukset kannabiksen käytöstä lääkinnällisiin tarkoituksiin;

4. kehottaa komissiota määrittämään kannabiksen käyttöä lääkinnällisiin tarkoituksiin koskevan tutkimuksen ensisijaiset painopisteet yhteisymmärryksessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja kehottaa hyödyntämään muissa maissa tehtyä uraauurtavaa tutkimusta ja keskittymään aloille, joilla voidaan saada eniten lisäarvoa;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan lisää tutkimuksia ja edistämään innovointia, joka liittyy kannabiksen käyttöä lääkinnällisiin tarkoituksiin koskeviin hankkeisiin;

6. kehottaa komissiota kehittämään kattavan strategian, jonka avulla voidaan varmistaa kannabiksesta saatavien tuotteiden riippumattoman tutkimuksen, kehittämisen, lupamenettelyjen, markkinoinnin, lääkevalvonnan sekä väärinkäytön estämisen tiukimmat mahdolliset normit; korostaa tarvetta standardoida ja yhdenmukaistaa kannabispohjaisia lääkkeitä sisältäviä valmisteita;

7. pitää tärkeänä, että lääkekannabista koskevissa EU:n tulevissa toimissa tehdään tiivistä yhteistyötä ja koordinoidaan toimia Maailman terveysjärjestön kanssa;

8. kehottaa komissiota perustamaan verkoston, jonka avulla voidaan yhdistää Euroopan lääkevirasto (EMA), Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) sekä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, potilasjärjestöt, kansalaisyhteiskunta, työmarkkinaosapuolet, kuluttajajärjestöt, terveydenhuollon ammattilaiset ja kansalaisjärjestöt sekä muut olennaiset sidosryhmät, jotta voidaan varmistaa kannabispohjaisia lääkkeitä koskevan strategian tehokas täytäntöönpano;

9. kehottaa jäsenvaltioita antamaan lääketieteen alan ammattilaisille asianmukaista lääketieteellistä koulutusta ja lisäämään riippumattomaan ja laaja-alaiseen tutkimukseen perustuvaa tietämystä lääkekannabiksesta; kehottaa jäsenvaltioita myös antamaan lääkäreille mahdollisuuden käyttää vapaasti ammatillista harkintaansa laillisesti hyväksyttyjen kannabispohjaisten lääkkeiden määräämisessä potilaille, joiden sairauksien hoitoon niitä voidaan käyttää, ja kehottaa sallimaan sen, että farmaseutit voivat toimittaa tällaisilla resepteillä määrätyt lääkkeet laillisesti; korostaa tarvetta antaa koulutusta ja riippumattoman tieteellisen tutkimuksen tutkimustietoja kaikelle lääketieteen alan henkilöstölle, kuten lääketieteen opiskelijoille, lääkäreille ja farmaseuteille;

10. kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan parantaa kannabispohjaisten lääkkeiden yhtäläistä saatavuutta ja varmistaa, että jos ne ovat sallittuja, ne kuuluvat konkreettisiin sairauksiin vaikuttavina lääkkeinä sairausvakuutuksen piiriin samalla tavoin kuin muutkin lääkkeet; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan potilaille turvallisen ja yhtäläisen valikoiman erityyppisiä kannabispohjaisia lääkkeitä ja varmistamaan, että erikoistuneet lääketieteen alan ammattilaiset seuraavat potilaita näiden hoidon aikana;

11. painottaa, että sen varmistamiseksi, että potilaat saavat oikeaa hoitoa, joka on tapauskohtaista ja jossa huomioidaan heidän yksilölliset tarpeensa potilaina, jotka kärsivät yhdestä tai useammista sairauksista, on olennaisen tärkeää taata, että potilaille annetaan kattavat tiedot annettavassa lääkityksessä käytettävien kasvilajikkeiden kaikista ominaisuuksista; toteaa, että tällainen tieto antaisi potilaille ja lääkäreille mahdollisuuden käyttää lääkitystä, jonka yhteydessä otetaan huomioon potilaan kokonaisvaltaiset tarpeet ja niitä vastaava hoito;

12. kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen kannabispohjaisten lääkkeiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöään, jos tieteellisissä tutkimuksissa osoitetaan, että samaa myönteistä vaikutusta ei voida saada aikaan käyttämällä tavanomaisia lääkkeitä, jotka eivät aiheuta riippuvuutta;

13. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kannabispohjaisten lääkkeiden riittävän saannin niin, että todellisiin tarpeisiin voidaan vastata kansallisia lääketieteellisiä normeja vastaavalla tuotannolla tai mahdollisesti kansallisia vaatimuksia vastaavien kannabispohjaisten lääkkeiden tuonnin avulla;

14. kehottaa komissiota työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa sen takaamiseksi, että turvallinen ja valvottu lääkinnällisiin tarkoituksiin käytetty kannabis voi olla peräisin ainoastaan sellaisista kannabisvalmisteista, jotka ovat käyneet läpi kliiniset tutkimukset, sääntelyn mukaisen arvioinnin ja hyväksynnän;

15. kehottaa painokkaasti komissiota varmistamaan, että lääkekannabiksen tutkimus ja käyttö unionissa ei suosi millään tavalla rikollisia huumausaineverkostoja tai edesauta niiden laajenemista;

16. korostaa, että kannabispohjaisia lääkkeitä koskeva kattava ja todisteisiin perustuva sääntely merkitsisi lisäresursseja viranomaisille, rajoittaisi laittomia markkinoita, takaisi tuotteiden laadun ja asianmukaiset merkinnät, mikä auttaisi valvomaan myyntipisteitä, rajoittaisi näiden aineiden päätymistä alaikäisten käsiin ja antaisi potilaille oikeusvarmuuden ja turvallisen keinon käyttää kannabista lääkkeenä niin, että erityistä varovaisuutta noudatettaisiin nuorten sekä raskaana olevien naisten suhteen;

17. korostaa, että alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien riippuvuuden tiukka torjunta on aina sisällytettävä kaikkiin sääntelykehyksiin;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

Lähde: Euroopan parlamentti. Korostukset minun tekemiäni.

Toivottavasti tämä päätöslauselma otetaan myös Suomessa huomioon ja mieluiten nopeasti. Omien lääkekannabisreseptieni tulevaisuus on yhä epävarma (katso blogikirjoitus Juuri nyt: Lääkekannabiksen alasajo Suomessa).

31.12.2018

Hyvää uutta vuotta 2019!

Kuntoilin jälleen paljon vuonna 2018. Juoksukilometrejä kertyi aluksi hyvin, mutta elokuussa "vanha vaiva" parin vuoden takaa palasi: juoksijan polvi, eli ärtynyt IT-jänne oikeassa jalassa. Loppuvuosi on mennyt sitä parannellessa, olen juossut vain harvoin ja melko lyhyitä lenkkejä. Vuoden kokonaisjuoksumatkaksi tuli 512 km. Vuoden kävelymatka oli 277 km ja hiihtomatka 126 km. Polkupyöräily jäi jostain syystä hyvin vähälle. Ehkä ensi vuonna taas.

Kuntosaliharjoituksia tein noin kolme kertaa viikossa, yhteensä 136 kertaa vuoden aikana. Uusia ennätyksiäkin syntyi. Penkkipunnerruksessa nostin 78½ kg (vanha ennätys oli 75 kg), ja kyykkäsin 68½ kg (vanha ennätys 62½ kg). Itse painan noin 68½ kg. Crosstrainerilla sätkin kuntosaliharjoitusten lämmittelyksi ja jäähdyttelyksi yhteensä 336 km.

Näin jälkikäteen tuntuu, että vuosi 2018 hujahti nopeasti ohi. MS-tauti on pysynyt hyvin hallinnassa lääkekannabiksen ja kuntoilun avulla, etenemistä en ole havainnut. Vuoden loppupuolella tuli jälleen epävarmuus lääkekannabisreseptien uusimisesta jatkossa, eikä asia ole vielä selvinnyt. Kerron sitten ensi vuonna blogissa, kuinka asian kanssa käy.

Minut löytää myös Twitteristä ja Instagramista, joissa päivityksiä tulee huomattavasti useammin kuin nykyisellään tänne blogiin. Lopuksi koosteena tykätyimmät yhdeksän kuvaa Instagram-tililtäni vuodelta 2018: mm. lääkekannabista, kuntoilua, pizzaa ja olutta. Tervetuloa seuraamaan! Hyvää uutta vuotta 2019!

19.11.2018

Juuri nyt: Lääkekannabiksen alasajo Suomessa

Sain reilu kuukausi sitten huonoja uutisia. Valvira on kieltänyt lääkekannabisreseptini uusinutta lääkäriä kirjoittamasta ja uusimasta lääkekannabisreseptejä. Ongelma ei kosketa vain minua, käsittääkseni kaikki tai suurin osa Suomen lääkekannabispotilaista on nyt saman ongelman edessä.

Paljon "edistystä" lääkekannabisasiassa

Erityisluvallinen lääkekannabis ei kuulu enää Kansaneläkelaitoksen korvausvelvoitteen piiriin. Tästä eräs potilas kävi oikeuttakin ja korkein hallinto-oikeus päätti, että lääkekannabista ei korvata. Myöskään vakuutusyhtiöt eivät korvaa lääkekannabista. Tämä ei kosketa minua, sillä olen itse maksanut lääkekannabikseni.

Kesäkuussa 2018 Fimea jätti myöntämättä lääkekannabiksen maahantuontioikeuden suomalaiselle proviisorille ja yhteydenotoissaan suositteli tätä vetämään itse hakemuksensa takaisin sekä keskeyttämään ja luopumaan maahantuonnista lopullisesti. Kun proviisori ei suostunut, Fimea peruutti syyskuussa 2018 maahantuontioikeuden proviisorin puolesta. Nyt apteekkien on tilattava lääkekannabis lääketukku Tamro:lta. Tamro Oyj on suomalainen lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä terveysalan palveluiden tarjoaja. Tamro aloitti lääkekannabiksen maahantuonnin myöhemmin kuin muut suomalaiset toimijat ja se on myynyt Suomessa erityisluvallista lääkekannabista markkinoiden kalleimmalla hinnalla.

Useat suomalaiset lääkärit, jotka ovat kirjoittaneet erityisluvallisia lääkekannabisreseptejä, lopettivat lähes yhtäaikaisesti reseptien kirjoittamisen uusille potilaille keväällä 2018, jolloin he saivat kirjeen Valviran lakimieheltä. Heinäkuun 2018 lopulta alkaen ensimmäiset potilaat ovat saaneet lääkäriltään tiedon, jossa tämä ilmoittaa lääkekannabisreseptin uusimisen mahdottomuudesta ja ohjaa potilaita eteenpäin julkisen terveydenhuollon piiriin.

Lääkekannabishoito on koettu toimivaksi sekä potilaiden että lääkärien puolelta. Taustalla on Valviran laatima ja vajaan kymmenen lääkärin allekirjoittama päätös potilasturvallisuuden vaarantumisesta noin 20 potilaan kohdalla. Potilasturvallisuuden vaarantumista perustellaan mm. sillä, että ei käytetä Käypä hoito -suosituksen mukaisia lääkkeitä. Taustana näissä tapauksissa on kuitenkin jo todettu ko. valmisteiden tehottomuus.

Lääkekannabis aiotaan ilmeisesti kitkeä kokonaan Suomesta. Jokainen pääty tulpataan ja kunnolla.

Että mitähän v★ttua

MS-tauti on etenevä ja parantumaton neurologinen sairaus. Se viedään mukana hautaan, tai toisin päin. Keskushermostossa on krooninen tulehdustila, joka voi aiheuttaa lähes mitä vain oireita. Olen käyttänyt lääkekannabista kahdeksan vuotta MS-taudin hoitoon. Se on auttanut hyvin oireisiin ja taudin eteneminenkin on vähintään hidastunut huomattavasti. Vointini ja kuntoni ovat kohentuneet. Lääkärini on ollut lääkityksen toimivuudesta samaa mieltä.

Reseptini vanhenee ensin vuoden alkupuolella. Olen yrittänyt aikaisemmin uusia lääkekannabisreseptejäni julkisella puolella Keski-Suomen keskussairaalassa, mutta se ei onnistunut ja minua kohdeltiin epäasiallisesti.

Pitääkö minun hankkia jatkossa laittomasti kannabista, jonka sisältämiä kannabinoidipitoisuuksia, torjunta-aineita, homeita ja mikrobeja voi vain arvailla? Onnistuisinko kenties kasvattamaan itse lääkekannabista? Jaksaisinko kasvattamista ja laittomuutta? Entä jos valitsen huonon lajikkeen tai viljelyssä menee jotain pieleen?

Miksi ★itussa minun pitää edes kysyä tällaisia kysymyksiä. Tämä tilanne on stressannut ja väsyttänyt minua. MS:n oireita tulee enemmän pintaan ja yöunet kärsivät.

Lähde:
Lääkekannabiksen käyttäjien yhdistys: Vetoomus potilasoikeuden toteutumiseksi ja pdf-tiedosto. Jos edellinen linkki ei toimi, tässä toinen linkki pdf-tiedostoon.

APUA.

31.10.2018

Päivitin Tutkimukset-sivua

Lisäsin Tutkimukset-sivulle artikkeleita, tutkimuksia ja tutkimuskatsauksia vuosilta 2015–2018:
 • Fernández-Ruiz J et al (2015). Cannabinoids in Neurodegenerative Disorders and Stroke/Brain Trauma: From Preclinical Models to Clinical Applications. Neurotherapeutics. 2015 Oct;12(4):793-806. PMID: 26260390. [html].
 • Notcutt WG (2015). Clinical Use of Cannabinoids for Symptom Control in Multiple Sclerosis. Neurotherapeutics. 2015 Oct;12(4):769-77. PMID: 26289248. [html].
 • Pryce G, Baker D (2015). Endocannabinoids in Multiple Sclerosis and Amyotrophic Lateral Sclerosis. Handb Exp Pharmacol. 2015;231:213-31. PMID: 26408162.
 • Katchan V et al (2016). Cannabinoids and autoimmune diseases: A systematic review. Autoimmun Rev. 2016 Jun;15(6):513-28. PMID: 26876387.
 • Ranieri R et al (2016). Endocannabinoid System in Neurological Disorders. Recent Pat CNS Drug Discov. 2016;10(2):90-112. PMID: 27364363.
 • Abo Youssef N et al (2017). Cannabinoids for treating neurogenic lower urinary tract dysfunction in patients with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. BJU Int. 2017 Apr;119(4):515-521. PMID: 28058780.
 • Kindred JH et al (2017). Cannabis use in people with Parkinson's disease and Multiple Sclerosis: A web-based investigation. Complement Ther Med. 2017 Aug;33:99-104. PMID: 28735833.
 • Schimrigk S et al (2017). Dronabinol Is a Safe Long-Term Treatment Option for Neuropathic Pain Patients. Eur Neurol. 2017;78(5-6):320-329. PMID: 29073592. [html].
 • Chiurchiù V et al (2017). The endocannabinoid system and its therapeutic exploitation in multiple sclerosis: Clues for other neuroinflammatory diseases. Prog Neurobiol. 2018 Jan;160:82-100. Epub 2017 Oct 31. PMID: 29097192. [html].
 • Zgair A et al (2017). Oral administration of cannabis with lipids leads to high levels of cannabinoids in the intestinal lymphatic system and prominent immunomodulation. Sci Rep. 2017 Nov 6;7(1):14542. PMID: 29109461. [html].
 • Oláh A et al (2017). Targeting Cannabinoid Signaling in the Immune System: "High"-ly Exciting Questions, Possibilities, and Challenges. Front Immunol. 2017 Nov 10;8:1487. PMID: 29176975. [html].
 • Abrams DI (2018). The therapeutic effects of Cannabis and cannabinoids: An update from the National Academies of Sciences, Engineering and Medicine report. Eur J Intern Med. 2018 Mar;49:7-11. PMID: 29325791.
 • Nielsen S et al (2018). The Use of Cannabis and Cannabinoids in Treating Symptoms of Multiple Sclerosis: a Systematic Review of Reviews. Curr Neurol Neurosci Rep. 2018 Feb 13;18(2):8. PMID: 29442178.
 • Maroon J, Bost J (2018). Review of the neurological benefits of phytocannabinoids. Surg Neurol Int. 2018 Apr 26;9:91. PMID: 29770251. [html].
 • Maurya N, Velmurugan BK (2018). Therapeutic applications of cannabinoids. Chem Biol Interact. 2018 Sep 25;293:77-88. PMID: 30040916.
 • Gado F et al (2018). Traditional Uses of Cannabinoids and New Perspectives in the Treatment of Multiple Sclerosis. Medicines (Basel). 2018 Aug 15;5(3). PMID: 30111755. [html].

7.9.2018

Chopinia (käännetään haudassa)

Elokuussa aloin harjoitella pitkästä aikaa klassista musiikkia. Ensimmäisenä otin työn alle Frédéric Chopinin preludin opus 28 numero 4. Tämä preludi on yllättävän vaikea vasemmalle kädelleni. Puutuneilla sormilla on sointuja soittaessa haastavaa sekä osua oikeisiin koskettimiin että hallita dynamiikka, kun sormet eivät tunne kunnolla koskettimia.

Tällä viikolla äänitin ja latasin YouTubeen preludista otoksen, johon olen tyytyväinen harjoitteluaika ja hankaluudet huomioon ottaen. Ja eiköhän tämä tästä vielä kehity. Videon pituus on 2:46.

Chopin: Prelude in e minor op. 28 no. 4

Trivia: Tämä kappale soitettiin Chopinin toivomuksen mukaisesti hänen hautajaisissaan.

Mukavaa syksyä kaikille!

31.12.2017

Vuosi 2017 päättyy – tervetuloa 2018!

Taas on vuosi hyvin lähellä loppuaan, ja blogikirjoitukset ovat jääneet tänä vuonna vähintäänkin vähäiselle. Räävin hieman vuotta kasaan perinteiseen tapaani.

Pidempiä lomamatkoja tein vaimoni kanssa tammikuussa Rukalle, heinäkuussa Ylläkselle ja syys-lokakuussa Italiaan Toscanaan. Lisäksi kaikenlaista pienempää ja isompaa on mahtunut vuoteen. Ja sitä kuntoilua, erityisesti kuntosalia ja juoksua.


Viime vuonna (2016) tein elämäni juoksuennätyksen, 400 km vuodessa. Tänä vuonna tein uuden, yhteensä 641 kilometriä juoksua vuonna 2017! Lisäksi juoksin elämäni pisimmän yksittäismatkan 14,5 km.

Juoksun lisäksi kävelin yli 370 kilometriä, hiihdin 114 km ja pyöräilin 111 km, josta maastopyöräilyä oli 46 km. Kotikuntosalilla kuntoilin 132 kertaa, hieman yli 90 tuntia. Tänä vuonna sivusin edellisvuotista penkkiennätystä 75 kg, ja tein uuden kyykkyennätyksen 62½ kg. Kuntosalien lämmittelynä ja jäähdyttelynä poljin crosstraineria 338 km.

Vointini MS-taudin kanssa on säilynyt hyvänä, lääkekannabis auttaa oireisiin, pystyn kuntoilemaan ja fyysinen kuntoni on noussut edelleen. Ensi vuonna MS-tautidiagnoosini täyttää jo 10 vuotta.

Blogin päivitystahti on laskenut myös sosiaalisen median käyttöönoton myötä. Jos haluat lukea kuulumisiani useammin, voit ryhtyä vakoilemaan minua Twitterissä ja Instagramissa.

Hyvää uutta vuotta 2018!