4.11.2019

Riippuvuutta aiheuttavien aineiden vertailu

THL uudisti sivujaan loka-marraskuussa 2019 ja roskakoriin joutui artikkeli riippuvuutta aiheuttavien aineiden vertailusta. Tämä tapahtui, ehkä sattumalta, juuri silloin, kun kansalaisaloite kannabiksen dekriminalisoimiseksi sai täyteen 50000 kannatusta. Koska mm. professori Eija Kalso väittää lääkekannabiksen aiheuttavan vaikeaa riippuvuutta, liittyy asia mielestäni myös lääkekannabikseen ja julkaisen poistetun sivun sisällön blogissani. Sama sisältö löytyy Internetin arkistosta web.archive.org.Riippuvuutta aiheuttavien aineiden vertailu

Riippuvuutta aiheuttavia aineita voidaan luokitella ja vertailla eri tavoin. Vertailun lähtökohtana voi olla esimerkiksi aineen kyky aiheuttaa käyttäjässään riippuvuutta, eli niin sanottu riippuvuuspotentiaali. Vastaavasti voidaan vertailla aineen aiheuttamia fyysisiä ja sosiaalisia haittoja.
Aineita vertailtaessa on tärkeää huomioida seuraavat asiat:
 • Alhaiset pisteet eivät ole lupaus aineen turvallisuudesta.
 • Pisteytys ja arviointi koskevat terveitä aikuisia ihmisiä, kun taas esimerkiksi lapsilla ja nuorilla tilanne voi olla hyvin erilainen.
 • Useamman aineen samanaikainen käyttö saattaa muuttaa merkittävästi aineiden vaikutuksia ja haittoja.
 • Aineiden erilaisiin käyttötapoihin (kertakokeilu, säännöllinen käyttö tai ongelmakäyttö) liittyy hyvin erilaisia riskejä ja haittoja.

Riippuvuutta aiheuttavien aineiden vertailu riippuvuuspotentiaalin mukaan

AineRiippuvuusVieroitus-
oireet
Sietokyky
(toleranssi)
VahvistusPäihdyt-
tävyys
Kokonais-
pisteet
Alkoholi3644623
Nikotiini6453220
Kokaiini4336420
Kofeiini222118
Kannabis111238
Tässä taulukossa asteikko ulottuu välillä 1-6, jossa 1 = matalin arvo ja 6 = korkein arvo.

Riippuvuus

Riippuvuutta määriteltäessä arvioidaan ainetta käyttävien ihmisten ja aineen välistä suhdetta. Arvioinnin kohteena tarkastellaan, kuinka vaikea käyttäjän on lopettaa aineen käyttö, miten yleistä on retkahdus eli käytön aloitus uudelleen raitistumisen jälkeen, riippuvuuteen päätyvien käyttäjien osuus kaikista aineen käyttäjistä, käyttäjien oma arvio aineen käytön tarpeestaan, sekä käyttöä jatkavien osuus, vaikka aineen käytöstä on koettuja haittoja.

Vieroitusoireet

Vieroitusoireita määriteltäessä arvioidaan riippuvuutta aiheuttavan aineen säännöllisen käytön lopettamisesta koituvia fyysisiä tai psyykkisiä oireita ja oireiden ankaruutta ja yleisyyttä.

Sietokyky eli toleranssi

Sietokyky tarkoittaa jonkin aineen toistuvan käytön jälkeen siihen muodostuvaa kestokykyä. Sietokyky kasvaa sen mukaan, miten usein ja miten paljon ainetta käytetään. Sietokyvyn kasvaessa riippuvuutta aiheuttavaa ainetta täytyy käyttää enemmän saman vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Positiivinen tai negatiivinen  vahvistus (reinforcement)

Päihteet voivat vahvistaa tietynlaista käyttäytymistä monin tavoin. Päihteen saaminen on toiminnan päämäärä, jos se johtaa tietynlaisiin tunnetiloihin, esimerkiksi mielihyvän kokemiseen. Tässä on kysymyksessä positiivinen vahvistaminen. Negatiivinen vahvistaminen puolestaan tarkoittaa sellaisen käyttäytymisen yleistymistä, joka johtaa esimerkiksi ahdistuneisuuden tai vieroitusoireiden välttämiseen.

Päihdyttävyys

Tässä yhteydessä päihdyttävyys tarkoittaa sitä päihtymys- tai juopumustilaa sekä huumaa, joka on seurausta aineen käytöstä. Kyseessä on aineen aiheuttama keskushermoston muuttunut toimintatila, jonka ulkoisia oireita voivat olla mm. puheen epäselvyys, liikkeiden horjuvuus, kasvojen punoitus ja usein myös häiritsevä käyttäytyminen, vaikeissa tapauksissa syvenevä tajuttomuus ja kuolema.

Riippuvuutta aiheuttavien aineiden vertailu aiheutuneiden haittojen mukaan

AineFyysinen haittaRiippuvuusSosiaaliset haitatYhteispisteet
Kokaiini2,332,392,172,30
Alkoholi1,401,932,211,85
Bentsodiatsepiinit1,631,831,651,70
Nikotiini1,242,211,421,62
Kannabis0,991,511,501,33
Tässä taulukossa asteikko ulottuu välillä 0-3, jossa 0.0 = matalimmaksi ja 3.0 = korkeimmaksi arvioitu haitta.

Fyysisiä haittoja arvioitaessa on huomioitu:

 • akuutit fyysiset haitat mm. aineen aiheuttama hengityslama, sydänlihaksen kuormitus, akuutti yleinen myrkytys,
 • krooniset fyysiset haitat esimerkiksi pitkän käytön seurauksena aiheutuva psykoosi, keuhkoahtaumatauti, syövät,
 • aineen käyttötavasta aiheutuvat fyysiset haitat (painotus etenkin suonensisäisen käytön aiheuttamissa haitoissa).

Riippuvuutta arvioitaessa on huomioitu:

 • aineen käytön aiheuttama mielihyvä,
 • aineen käytön aiheuttama psyykkinen riippuvuus,
 • aineen käytön aiheuttama fyysinen riippuvuus.

Sosiaalisia haittoja arvioitaessa on huomioitu:

 • aineen aiheuttaman päihtymystilan voimakkuus, joka voi vaikuttaa muun muassa väkivaltaisuuteen, perheen sisäiseen toimintaan ja lasten hyvinvointiin.
 • muut sosiaaliset haitat yleensä, kuten esimerkiksi poissaolot työpaikalta ja rikollisuus.
 • terveydenhuollon kustannukset (arvio perustuu Ison-Britannian laskelmiin).

Riippuvuushoito

Lähteet
Seppä, Kaija ym. (toim.) (2012). Huume- ja lääkeriippuvuudet. Helsinki: Duodecim.